avangard-pressa.ru

Тема №2 Конституційне право-провідна галузь України - Экология

Програма курсу

Основи сучасного права України

Тема №1 Основи загальної теорії права та держави.

План лекції: 1.Право як загальносоціальне явище;

2.Правова держава як гарант здійснення, охорони та захисту прав людини;

3.Сутність сучасної держави соціально-демократичної орієнтації;

4. Форми держави;

5. Механізм і апарат держави;

6. Правові відносини;

7. Об′єктивне юридичне право у системі соціальних регуляторів;

8. Правосвідомість;

9. Правотворчість;

10. Нормативно-правові акти та інші форми права України;

11. Система права і систематизація законодавства;

12 Правові норми;

13. Правопорушення і юридична відповідальність.

Законодавство: 1. Згальна Декларація прав людини // Права людини.- К., 1992;

2.Конвенція про права дитини (ООН, 1989р.) // Права людини.- К., 1992 р.;

3.Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996 .- №30 .- Ст. 141.;

4. Кримінально- процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами // За відп. Ред. Шибіко В.П. .- К.: Юрінком Інтер , 2000.;

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення.- К.: Атака, 2001.

Література

1. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права . - Львів, 1997 р.;

2. Алексеев С.С. Государство и право. Навчальный курс. М., 1995;

3. Теорія держави і права // Під ред. В.В. Копейчикова. - К., 1997 р. ;

4. Панкевич І.М. Проблема правообмежень та європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародна .- 2001.- С. 85 -90;

5. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. - К., 2001;

6. Скакун О.Ф., Подберезький М.К., Теорія держави і права.-Х., 1996;

7. Футей Б. Становлення правової держави. Україна 1991- 2001 р.р.- К., 2001р. ;

8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права; Харків консул, 2006 рік:

Тема №2 Конституційне право-провідна галузь України

План лекції:

1. Поняття та предмет галузі конституційного права;

2. Місце та роль конституційного права в системі права України;

3. Конституційно–правові відносини та їх особливості;

4.Джерла галузі конституційного права;

5. Конституційно-правова відповідальність;

6. Конституційне право як наука та навчальна дисципліна.

Законодавство: 1.Загальна декларація прав людини;

2.Конституція України;

3.Конституція незалежної України;

4.Конституція нових держав Європи та Азії;

Література:1.Конституційне право України (Ред. В.Ф. Погорілка. – К. 1999);

2.Основи конституційного права України (За ред. В.В. Копейчікова.- К., 1988.;

3.Нор.В., Стецюк П. Конституція - Основний Закон України в запитаннях і відповідях.- Львів, 1966.;

4.Скакун О.Ф., Пушкін О.А. правова система України: Час нових звершень теорія і практика. - К. 1993.

Тема № 3 Громадянство в Україні.

1. Громадянство України: поняття та ознаки;

2. Набуття громадянства України;

3. Припинення громадянства України;

4. Принципи законодавства про громадянство;

5. Громадяни Ураїни, особи без громадянства, особи з подвійним громадянством;

6. Повноваження органів, організацій та посадових осіб при вирішенні питань громадянства України. Конституційні права, свободи людини і громадянина;

7. Конституційні обов”язки людини і громадянина;

8. Правовий статус іноземців.

ЗАКОНОДАВСТВО:

1. Конвенція про захист прав людини та основних свобод (офіційний переклад) // Голос України.- 2001.- 10січня.;

2. Конституція України //ВВРУ.- 1996 р. №30.- Ст. 141.;

3. Закон України „Про громадянство України”//Офіційний вісник України.- 2001 №9 (16.03.2001р.).-Ст. 342..

ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція незалежної України.У з-х томах. Документи Коментарі, статті.// упорядник: Головатий С., Юзьков Л.-К. 1995;

2. Панкевич І.М. Конституційні гарантії захисту прав людини в Україні та країнах сталої демократії (спроба порівняльного аналізу)//Матеріали другої міжнародної конференції „Розвиток демократії та демократична освіта в Україні”.- Одеса, 2002;

3. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України.- Харків.: Право, 1997.;

4. Тодика Ю. Серьогін В. Конституційні принципи гласності як гарантія основних прав і свобод громадянина // Право України.- 1998. №6;

Тема № 4 ВИБОРИ ТА РЕФЕРЕНДУМ

1. Демократія;

2. Безпосередня та представницька демократія;

3. Поняття виборів та їх соціальна функція;

4. Принципи виборчого права;

5. Види виборів; Виборче право і виборча система ;

6. Виборчий процес та його стадії;

7. Повторне голосування та повторні вибори;

8. Поняття та соціальна функція референдумів;

9. Види референдумів;

10. Правові наслідки референдуму;

11. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

ЗАКОНОДАВСТВО

1. Конституція України.//Відомості Верховної Ради України.- 996.-№30.-Ст. 141. ;

2. Закон України „Про вибори народних депутатів України”;

3. Закон України „Про всеукраїнський та місцеві референдуми // Відомості Верховної Ради України.- 1991, № 33.- Ст.443 (із змінами і доповненнями внесеними Законом України від 19 червня 1992 року//ВВР–1992.- №35 .- С. 515).;

4. Закон України „Про вибори Президента України„.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституційне право України // за ред В.Ф. Погорілка - К ., 1999.

2. Основи конституційного права України /за ред. В.В. Копейчікова .- К.,1997;

3. Нор В.Т., Стецюк П.Б. Конституція - Основний Закон України в запитаннях і відповідях .- Львів - Київ, 1996.;

4. Коментар до Конституції України// Ред. Кол.В.Ф. Опришко та ін.-К., 1996.

Тема № 5 Конституційно-правові основи організації та діяльності органів державної влади

1. Розподіл влади;

2. Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади України повноваження, склад та структура);

3. Правовий статус народних депутатів України;

4. Загальна характеристика інституту Президента України;

5. Розвиток інституту Президента в Україні;

6. Кабінет Міністрів України - вищий орган виконавчої влади;

7. Місцеві державні адміністрації;

8. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування. Конституційні принципи правосуддя в Україні;

9. Суди-виключні органи правосуддя в Україні; Система судових органів в Україні;

10. Система судових органів в Україні та порядок їх формування;

11. Суди загальної юрисдикції; Конституційна юрисдикція. Конституційний Суд України та його місце в механізмі державної влади .

ЗАКОНОДАВСТВО:

1. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування (23-24 вересня 1985 року, Ріо-де- Жанейро)// Місцеве самоврядування .- 1997.- ;1-2.- С. 95-97;

2. Європейська Хартія місцевого самоврядування // Місцеве самоврядування .- 1997.- №1-2. – С. 90-94;

3. Конституція України //ВВРУ- 1996.- №30.- Ст. 141;

4. Регламент Верховної Ради // ВВРУ - 1994.- №35 (із змінами - ВВРУ) - 1997.- №29;

5. Закон України „ Про рахункову палату Верховної Ради України” // ВВРУ - 1996.- №43;

6. Закон України „Про статус народного депутата”//Відомості Верховної Ради України 1994.-№34

7. Закон України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Урядовий кур”єр.- 1998 15 січня;

8. Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР„ Про місцеве самоврядування в Україні”// ВВРУ - 1997.- №24.- Ст.170.;

9. Кодекс про адміністративні правопорушення.- К.,2001;

10. Закон України від 16 грудня 1990 „Про міліцію”// Відомості Верховної Ради УРСР.- 1991 р. - №4.- Ст. 20;

ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституційне право України //за ред. В.Ф. Погорілка - К .,1999.;

2. Основи конституційного права України/ за ред. В.В.Копейчікова.- К., 1997 р.;

3. Державне будівництво та місцеве самоврядування. // За ред. А.М. Колодія А.Ю., Олійник - К., 2001;

4. Нор В.Т., Стецюк П.Б. Конституція - Основний Закон України в запитаннях і відповідях.- Львів-Київ, 1996 р.;

5. Муніципальне право // За ред. В.Ф. Погорілка О.Ф. Фриза - К, 2001;

6. Колпаков В.С. Адміністративне право .- К. 2001;

7. Коментар до Конституції України // Ред. кол. В.Ф. Опришко та ін.- К., 1999.;

8. Президент в Україні: законодавче забезпечення діяльності– К ., 1999;

9. Порівняльне конституційне право.- М.: Манускрипт, 1996 р.;

10. Шаповалов В. Вищі органи сучасної держави К., 1995р.