avangard-pressa.ru

Тема 2: Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової тактики податкової міліції - Экономика

План лекційного заняття

1.Історичний аспект виникнення категорії «інформаційне забезпечення»

2.Сутність та поняття інформації та інформаційного забезпечення

3.Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукової тактики податкової міліції

Мета семінарського заняття: закріплення матеріалів отриманих на лекції щодо інформаційного забезпечення оперативно-розшукової тактики

План семінарського заняття:

1.Значення інформаційного забезпечення оперативно-розшукової тактики у протидії злочинності у сфері оподаткування

2.Сутність та поняття категорії «інформація»

3.Інформаційні технології в оперативно-службовій діяльності податкової міліції ДПС України

4.Зміст та поняття оперативно-розшукової інформації

5.Сутність та поняття інформаційного забезпечення

6.Інформаційні системи оперативних підрозділів податкової міліції

7.Компоненти інформаційних систем оперативних підрозділів податкової міліції ДПС України

8.Функції інформаційних систем

Перелік питань до самостійної роботи:

1.Системи інформації податкової міліції ДПС України

2.Інформаційно-аналітичні підрозділи податкової міліції ДПС України

3.Оператвино-аналітичне управління, його структура і функції

4.Аналітичне управління (територіальні органи), структура та функції

5.Основні функції інформаційно-аналітичної роботи

Індивідуально-консультаційна робота:

У ході індивідуальної роботи курсантам необхідно засвоїти матеріали лекції, ознайомитись з рекомендованою літературою, підготувати наукові доповіді, реферати, додатково доповнити конспекти лекцій з таких питань:

1.Звʼязок між аналітичною та інформаційною роботою підрозділів податкової міліції ДПС України

2.Особливості інформаційно-аналітичної роботи підрозділів податкової міліції ДПС України

3.Роль інформаційно-аналітичної роботи податкової міліції ДПС України у протидії злочинам у сфері оподаткування

4.Джерела інформації, що використовуються для інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової тактики.

Літературні джерела:

1. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1999 року №2657 – XII / Відомості Верховної Ради України, 1992, №48, с. 650

2. Податковий кодекс України

3. Базы данных и компьютерные сети в практике работы органов внутренних дел: учебное пособие / Г.М. Бирюков, А.А. Михно, Д.И. Никифорчук, В.И. Лебеденко; МВД Украины; [отв. ред. Г.М.Бирюков]. – Луганск: РИО МВД, 2001. – 71 с.

4. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / под. ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского – М.: ИНФА – М, 2000. – 367 с.

5. Бірюков В.В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів: Монографія / Луг. держ. ун-т внутр. справ ім. Дідоренка – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Дідоренка, 2009. – 664 с.

6. Комаха В.О., Кривда Г.Ф., Сиволап Ю.М. До питання відносно проблем створення інформаційної бази даних з метою ідентифікації рецидивістів за ознаками ДНК / Информационное обеспечение противодействия организованной преступности: об. науч. статей / под. ред. М.Ф.Орзиха, В.Н.Дремина – Библиотека журнала «Юридический весник» - Одесса: Феникс, 2003. – 217 с.

7. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: - підручник / за ред. канд. юрид. наук Ю.Ф.Кравченка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 702 с.

8. Гуцалюк М.Ф., Гайсенок Н.А. Організація захисту інформації. навч.посібник – К.: «Альтерпрес», 2005. – 244 с.

9. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность.: монография / под. ред. Заслуженого юриста Российской Федерации, доктора юридических наук В.И. Попова. – М.: ИНФА. – М., 2002. – 97 с.

10. Дубоносов Е.С., Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие / Е.С. Дубоносов: под. ред. проф. Ч.К. Синилова. – М.: Высшее образование, Юрайт – Издат, 2009. – 350 с.

11. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з доп. і доповн.) уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.:Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

12. Юридична енциклопедія: В 6т. / Редакт. Ю.С. Шемшученко (голова редакт.) та ін. – К.: «Укр.енцикл.», 1998. т.2: Д-й. – 1999. – 744 с.

13. Краткая енциклопедия: деятельность оперативно-розыскная, контразведовальная, частная, сыскная, детективная / авт.-докт. юрид. наук, проф. А.Ю. Шумилов. – М.: узд-ль Шумилова И.И., 2000. – 221 с.

14. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики. Монографія / Калюжний Р.А., Шамрай В.О., Швець М.Я., та ін. / за ред. Калюжного Р.А. та В.О. Шамрая. – Київ, 2002. – 296 с.

15. Мороз Д.О., Розум О.М., Інформаційне забезпечення виявлення, розкриття злочинів у сфері господарської діяльності: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 листопада 2010 / Національний університет ДПС України, НДУ фінансового права.: Алерта, 201. – 464 с.

16. Самофалов Л.П., Самофалов О.Л. Інформаційне забезпечення оперативних підрозділів органів внутрішніх справ / Напрями протидії у сфері господарської діяльності: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 листопада 2010 / Національний університет ДПС України, НДУ фінансового права.: Алерта, 201. – 464 с.

17. Оперативно-розыскная деятельность: учебник 2-е изд., дороб. и перераб., / под. ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, - К. Синилова, А.Ю. Шумилова – М.: ИНФА – М, 2004. – XIV. – 848 с.

18. Лукʼянчиков Є.Д., Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів: монографія. – К.: нац. акад. внутр. Справ України, 2005. – 228 с.

19. Семирʼянов Д.Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції: дис. Кандидата юр. наук: 12.00.07 / Семирʼянов Дмитро Якович: Ірпінь, 2005. – 185 с.

20. Наказ ДПС України №185 від 11.11.2011р. «Про функціональні повноваження підрозділів ДПС України та їх організаційну структуру»

21. Наказ ДПС України №139 від 11.11.2011 р «Про затвердження типової організаційної структури, дислокації підрозділів податкової міліції, слідчих підрозділів територіальних органів ДПС України»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 (Т.3- Т.4)