avangard-pressa.ru

Тема 2: Основні етапи cтановлення науки та її методологічного осмислення. - Философия

Підготовка тез до кожної теми.

Письмові тези подаються у формі розширеного резюме, в якому розкрито зміст питань для самопідготовки. Обсяг тез — 4-5 стр. А4.(кожна група повинна зробити тези на 3 теми, теми в групі не повинні співпадати). Тези повинні містити відповіді на питання для обговорення, що винесені в кожній темі.

Тема 1: Наука як соціокультурний феномен.

Питання для обговорення

1. Назвіть характерні риси науки.

2. У чому специфіка дослідження науки в гносеології, епістемології, методології?

3. Які існують типи пізнання, крім наукового? Як вони співвідносяться з наукою?

4. Які найтиповіші риси псевдонауки?

5. Назвіть основні принципи класифікації наукового знання.

6. Вкажіть функції науки в житті суспільства.

Рекомендована література:

Добронравова І. С., Сидоренко Л. І. Філософія і методологія науки. ― К., 2008.

Ивин А. А. Современная философия науки. ― М.: Высшая школа, 2005.

Наука и квазинаука / Найдыш В.М., Гнатик Е.Н., Данилов В.Н. и др. / Под ред. В.М.Найдыша – М.: Альфа-М, 2008 – 320с.

Никифоров А. Л. Философия науки: история и методология. ― М., 1998.

Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / В. П. Кохановский [и др.]. ― Изд. 7-е. ― Ростов н/Д.: Феникс, 2010.

Рузавин Г. И. Предмет философии науки // Актуальные проблемы философии науки. ― М.: Прогресс традиция, 2007. ― С. 17―39.

Степин В. С. Теоретическое знание. ― М., 2000.

Франк Ф. Философия науки. Связь между наукой и философией: Пер с англ./Общ.ред. Г.А. Курсанова. Изд.2-е – М.: Издательство ЛКИ, 2007

Философия науки / под ред. С. А. Лебедева. ― М.: Академический проект, 2010.

Чорноморденко І.В. Позанаукові знання і культуро творчий процес: Монографія. – К.: КНУБА, 2010 – 360с

Тема 2: Основні етапи cтановлення науки та її методологічного осмислення.

Питання для обговорення

1. Які риси наукового пізнання простежуються за доби Античності?

2. Які риси в інтелектуальній атмосфері Середньовіччя перешкоджали становленню науки, а які сприяли?

3. Вкажіть спільні і відмінні риси раціоналізму та емпіризму Нового часу.

4. Яким був ідеал наукового знання в ранньому позитивізмі?

5. Вкажіть характерні риси неопозитивізму.

6. Які основні вимоги позитивізму були переглянуті в постпозитивізмі?

7. В чому полягав логічний аналіз мови науки в аналітичній філософії?

8. Охарактеризуйте основні риси прагматистського підходу до науки.

9. Висвітліть досягнення і загрози постмодернізму для наукової раціональності.

Рекомендована література:

Аналитическая философия: становление и развитие: Хрестоматия ― М., 1998.

Бондар С. Діалог Науки і релігії в історико-філософському дискурсі. Період середньовіччя // Філософія і методологія наукового пізнання: кол.монографія за заг.ред. проф. Ю.М.Вільчинського – К.:КНЕУ, 2014 – с. 23-56.

Гелнер Е. Розум і культура / Пер.з англ. С.Савченка – Х.: Акта, 2004.

Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня західна філософія науки. Підручник. ― К., 2008.

Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги XX столетия. ― М., 2000.

Кун Т. Структура наукових революцій ― К.: Port-Royal, 2001.

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. ― М., 1995.

Никоненко С. В. Аналитическая философия: основные концепции. —СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007.

Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. ― М., 1985.

Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. ― М., 1983.

Пуанкаре А. О науке (под ред. Л. С. Понтрягина). — М., Наука, 1989.

Рижко Л. Прагматичний поворот у розвитку науки // Філософія і методологія наукового пізнання: кол.монографія за заг.ред. проф. Ю.М.Вільчинського – К.:КНЕУ, 2014 – с. 57-71.

Рорти Р. Философия и зеркало природы. ― Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997.

Светлов В. А. История научного метода ― М.: Академический проект; Деловая книга, 2008.

Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада: Учебная хрестоматия. ― М.: Издательская корпорация «Логос», 1996.

Фейерабенд П. Избранные работы по методологии науки. ― М., 1986.

Философия науки / под ред. С. А. Лебедева. ― М.: Академический проект, 2010.

Фуко М. Археологія знання ― К.: Основи, 2003.

Чуйко В. Л. Рефлексія основоположень методології філософії науки: Монографія. ― К., 2000.