avangard-pressa.ru

Тема 20. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва - Экономика

1. Господарський механізм: сутність, функції, принципи функціонування:

— функції господарського механізму;

— господарський механізм і економічні закони;

— господарський механізм і системи управління економікою.

2. Структура господарського механізму:

— рівні дії господарського механізму;

— основні елементи структури господарського механізму і взаємозв'язок між ними (регулювання, планування, стимулювання, організаційно-економічні форми господарювання);

— механізм саморегулювання ринкової економіки.

— державне регулювання економіки;

— теорія регулювання економіки державою;

— фінансово-кредитний механізм регулювання;

3. Особливості формування і функціонування механізму господарювання в Україні.

ЛІТЕРАТУРА

Навчальна

Політична економія: Навчальний посібник / К.Т.Кривенка, В.С.Савчук, О.О.Бєляєв та ін. / За ред. д-ра екон. наук К.Т.Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – Т. 20.

Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – Т. 15.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вища шк., Знання, 1997. – Розд. 36 - § 5; 38-39.

Основы экономической теории / С.В.Мочерный, В.К.Симоненко, В.В.Секретарюк, А.А.Устенко; Под общ. ред. С.В.Мочерного. – К.: Знання, 2000. – Тема 19.

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. – Т. 1. – М.: Республика, 1992. – Гл. 14, 17.

Наукова

Беляев А.А. Механизм хозяйствования: сущность и формы проявления. – К.: Вища шк., 1990.

Беседін В. Створення, становлення і трансформування системи планування в Україні // Економіка України. – 2002. - № 5.

Бєляєв О.О., Бебело А.С., Ком”яков О.М. Соціальне регулювання – обєктивна необхідність перехідної економіки // Міжвідом. наук. зб. Вип. 9. – К.: КНЕУ, 2001.

Гальчинський А. Відновити дієздатність держави // Економіка України. – 2001. - № 8.

Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні // Економіка України. – 2001. - № 8.

Гришан Ю. Державне регулювання діяльності підприємств у після приватизаційний період // Економіка України. – 2001. - № 11.

Дзюблюк О. Деякі аспекти грошово-кредитного регулювання економіки // Економіка України. – 2001. - № 4.

Жаліло Я., Черніков Д. Дієвість економічної політики держави в контексті ринкового реформування // Економіка України. – 2001. - № 12.

Лунів Б. Грошово-кредитна політика держави та інвестиційна діяльність банків // Економіка України. – 2001. - № 10.

Мельник О. Основні параметри грошово-кредитної політики // Економіка України. – 2001. - № 7.

Наливайченко С.П. Деякі проблеми економічної стратегії української держави // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – К.: КНЕУ, 2001. - № 7.

Термінологічний словник

Бюджетна система — сукупність усіх бюджетів країни в їх взаємодії.

Господарський механізм — система основних форм, методів і важелів використання економічних законів, розв'язання суперечностей суспільного способу виробництва, реалізації власності, а також всебічного розвитку людини, формування її потреб, створення системи стимулів і узгодження економічних інтересів основних класів, соціальних груп.

Державне регулювання економіки — комплекс форм і засобів централізованого впливу на розвиток економічних об'єктів, процесів для стабілізації економічної системи та її пристосування до умов, що змінюються, передусім до потреб та інтересів розвитку головної продуктивної сили — людини.

Державний бюджет (з погляду суспільної форми) — відносини власності між державою, з одного боку, фізичними та юридичними особами — з іншого, з приводу вилучення (привласнення) в останніх частини необхідного та додаткового доходу й розподілу його відповідно до функцій держави.

Державні витрати— відносини власності (привласнення) між державою та юридичними і фізичними особами в процесі розподілу і споживання частини національного доходу.

Державні доходи — виражені у грошовій формі відносини власності (привласнення) між державою та юридичними і фізичними особами в процесі вилучення державою частини необхідного та додаткового продукту.

Дефіцит бюджету— перевищення витрат державного бюджету над його доходами.

Фінанси — система економічних відносин, які складаються між державою, підприємствами і громадянами щодо привласнення частини національного доходу через механізм оподаткування та його розподілу відповідно до виконуваних державою функцій.

Фінансова система — сукупність різних видів фінансів (та виконуваних ними функцій) у їх взаємодії та взаємозв'язку.