avangard-pressa.ru

ТЕМА 20. Сучасні правові системи та правові сім’ї - Политология

/Семінарське заняття – 2 год./

/Самостійна робота – 4 год./

Ключові терміни та поняття до теми: правова система, правова сім’я, романо-германська правова сім’я, англо-американська правова сім’я, мусульманська правова сім’я, сім’я звичаєвого права.

Семінарське заняття з теми 20

План

1. Поняття та типи правових сімей.

2. Романо-германська правова сім’я.

3. Англо-американська правова сім’я.

4. Сім´я мусульманського права.

5. Значимість порівняльно-правового підходу для дослідження права.

6. Сім’я звичаєвого права.

7. Особливості стилів правового мислення в різних правових сім’ях.

8. Зближення правових систем в контексті євро інтеграційних та глобалізацій них процесів сучасності. Місце правової системи України в цьому контексті.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке правова сім’я?

2. Джерела романо-германської правової сім’ї.

3. Які групи національних правових систем належать до англо-американської правової сім’ї?

4. У чому полягають основні особливості сім’ї мусульманського права?

5. Які суттєві відмінності між європейським та африканським правом?

Теми рефератів та доповідей:

1. Проблеми зближення сучасних правових сімей.

2. Історія зародження і розвитку правової системи Європейського союзу.

3. Основні критерії розподілу сучасних правових систем на правові сім’ї.

4. Традиційні та релігійні правові системи, перспективи їх розвитку і зближення.

Література до рефератів:

1. Андрійчук О. Онтологія європейського права / О. Андрійчук // Юридичний журнал. − 2007. − № 1. − С.16−21.

2. Андрійчук О. Судові системи країн Вишеградської групи в контексті приготувань до втупу в Європейську Унію / О. Андрійчук // Юридичний журнал. − 2006. − № 1. − С. 22−24.

3. Аннерс Э. История Европейского права / Э. Аннерс. – М.: Наука, 1999. – 394 с.

4. Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: Европейское договорное право и его элементы / Ю. Базедов // Государство и право. – 2000. − № 2. – С. 65−77.

5. Бехруз Х. Многообразие правовых систем и проблема их классификации / Х. Бехруз // Європейське право та порівняльне правознавство: зб. статей. – К. – Шамборі: Логос, 2010. – С. 71−89.

6. Брацук І. Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського Союзу та національного права держав-членів / І. Брацук // Підприємництво, господарство і право. − 2009. − № 9. − С. 18−22.

7. Гелей С. Д. Політико-правові системи світу: [навч. посіб.] / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – К.: Знання, 2006. – 668 с.

8. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, Жоффре-Спинози К.; [пер. с англ. В. А. Туманова]. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 398 с.

9. Дудченко В. Критерії стилю правових систем сімей сучасного світу / В. Дудченко // Юридический вестник. – 2006. − № 4. – С. 63−68.

10. Дудченко В. Про великі правові системи сучасності (роздуми над книгою професора Раймона Леже) / В. Дудченко // Право України. – 2010. − № 3. – С. 98−106.

11. Европейское право: Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: [учебник] / М. В. Каргалова, Е. Ю. Козлов, С. О. Корогод и др.; [отв. ред. Л. М. Энтин]. – М. : НОРМА, 2007. – 939 с.

12. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже. − [2-е изд., перераб.] – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 592 с.

13. Луць Л. Типологізація сучасних правових систем світу: загальнотеоретичні та порівняльно-правові аспекти / Л. Луць // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2001.− № 2. – С. 34−42.

14. Оксамытный В. В. Правовые системы в ХХ1 веке: новые подходы к классификации / В. В. Оксамытный // Європейське право та порівняльне правознавство : зб. статей. – К. – Шамборі, Логос, 2010. – С. 50−71.

15. Пархоменко Н. М. Основні напрями інтеграції систем джерел права різних правових систем / Н. М. Пархоменко // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 3. − С. 20−26.

16. Поволокіна К. П. Сучасні трансформаційні процеси правового розвитку ( взаємодія та взаємовплив правових систем) / К. П. Поволокіна // Держава і право. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2007. – Вип. 36. – С. 78−84.

17. Слепець В. М. Етапи формування європейського права / В. М. Слепець // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ України. – Одеса, 2001.− № 4. – С. 171−174.

18. Слепець В. М. Сутність Європейського права як правової системи / В. М. Слепець // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. − № 2. – С. 28−31.

19. Сунєгін С. О. Правова сім’я та правова система: співвідношення категорій, підходи до вивчення та рівні визначення / С. О. Сунєгін // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 39. − С. 81−86.

20. Бехруз Х. Методология изучения исламского права: аксиологический подход / Х. Бехруз // Юридический вестник. – 2006. − № 4. – С. 68−74.

21. Бехруз Х. Философское измерение исламского права / Х. Бехруз // Юридический вестник. – 2006. − № 1. – С. 113−118.

22. Вовк Д. Про природу релігійного права в аспекті співвідношення права і релігії / Д. Вовк // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2008. − № 2. − С. 68−79.

23. Гречанюк С. В. Мусульманське право: сучасні погляди та концепції / С. В. Гречанюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 27. − С. 97−103.

24. Львова О. Л. Виникнення та розвиток мусульманського права /
О. Л. Львова // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 2. − С. 9−15.

25. Міма І. В. Особливості визначення місця релігійних норм у правовій системі / І. В. Міма // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 3. − С. 57−63.

26. Хашматулла Б. Ісламські традиції права: монографія / Б. Хашматулла. – Одеса : Юридична література, 2006. – 296 с.

Література до теми:

27. Абашидзе А. Х. Право Совета Европы / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич. – М. : Междунар. отношения, 2007.− 303 с.

28. Андрійчук О. Онтологія європейського права / О. Андрійчук // Юридичний журнал. − 2007. − № 1. − С.16−21.

29. Андрійчук О. Судові системи країн Вишеградської групи в контексті приготувань до втупу в Європейську Унію / О. Андрійчук // Юридичний журнал. − 2006. − № 1. − С. 22−24.

30. Аннерс Э. История Европейского права / Э. Аннерс. – М.: Наука, 1999. – 394 с.

31. Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: Европейское договорное право и его элементы / Ю. Базедов // Государство и право. – 2000. − № 2. – С. 65−77.

32. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Берман Г. Дж.; пер. с англ. – [2-е изд.]. – М.: Из-во Моск ун-та: Изд. Группа „ИНФРА-М-НОРМА”, 1998. – 624 с.

33. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США / В. Бернхем. – К.: Україна, 1999. – 214 с.

34. Бехруз Х. Методология изучения исламского права: аксиологический подход / Х. Бехруз // Юридический вестник. – 2006. − № 4. – С. 68−74.

35. Бехруз Х. Многообразие правовых систем и проблема их классификации / Х. Бехруз // Європейське право та порівняльне правознавство: зб. статей. – К. – Шамборі: Логос, 2010. – С. 71−89.

36. Бехруз Х. Философское измерение исламского права / Х. Бехруз // Юридический вестник. – 2006. − № 1. – С. 113−118.

37. Богатырев В. В. Правовая глобалистика / В. В. Богатырев // Государство и право. − 2008. − № 8. − С. 73−78.

38. Богдановская Ю. И. Правовые системы Канады, Австралии и Новой Зеландии: особенности развития / Ю. И. Богдановская // Право и политика. – 2002. − № 8. – С. 21−25.

39. Брацук І. Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського Союзу та національного права держав-членів / І. Брацук // Підприємництво, господарство і право. − 2009. − № 9. − С. 18−22.

40. Брацук І. Механізм імплементації норм права ЄС у національні правопорядки держав-членів: загальнотеоретична характеристика / І. Брацук // Юридична Україна. − 2009. − № 5. − С. 126−132.

41. Буткевич О. Міжнародне право в ісламській системі / О. Буткевич // Віче. − 2007. − № 13. − С. 34−37.

42. Васецький В. Ю. Проблеми співвідношення нормативно-правових і прецедентно-правових засад в англосаксонській та романо-германській правових системах / В. Ю. Васецький // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 35. − С. 100−104.

43. Васильев А. А. Правовые доктрины как источник английского права / А. А. Васильев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного праведения. – 2009. − № 2. – С. 114−127.

44. Васянович О. А. Вплив основних постулатів ісламу на формування права мусульман / О. А. Васянович // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 39. − С. 93−98.

45. Васянович О. А. Правовий звичай у правових системах країн Африки та Мадагаскару / О. А. Васянович // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 2. − С. 38−42.

46. Ващенко Ю. В. Порівняльний аналіз романської і германської правових груп / Ващенко Ю. В. // Право і наука в сучасних умовах державотворення: зб. матеріалів наук.-практ. конф. студентів. – Суми: Університетська книга, 2009. – С. 79−81.

47. Вовк Д. Про природу релігійного права в аспекті співвідношення права і релігії / Д. Вовк // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2008. − № 2. − С. 68−79.

48. Гевлич Т. В. Особливості сім’ї англо-американського права / Т. В. Гевлич // Право і наука в сучасних умовах державотворення: зб. матеріалів наук.-практ. конф. студентів. – Суми: Університетська книга, 2009. – С. 81−84.

49. Гелей С. Д. Політико-правові системи світу: [навч. посіб.] / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – К.: Знання, 2006. – 668 с.

50. Голик А. А. Сучасна правова система США / А. А. Голик // Право і наука в сучасних умовах державотворення: зб. матеріалів наук.-практ. конф. студентів. – Суми : Університетська книга, 2009. – С. 84−87.

51. Гордимов А. В. Університетська юстиція як складова доктринальних джерел романо-германської правової системи / А. В. Гордимов // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. −Вип. 46. − С. 30−35.

52. Гречанюк С. В. Мусульманське право: сучасні погляди та концепції / С. В. Гречанюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 27. − С. 97−103.

53. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, Жоффре-Спинози К.; [пер. с англ. В. А. Туманова].- М.: Междунар. отношения, 2003.-398 с.

54. Дудченко В. Критерії стилю правових систем сімей сучасного світу / В. Дудченко // Юридический вестник. – 2006. − № 4. – С. 63−68.

55. Дудченко В. Про великі правові системи сучасності (роздуми над книгою професора Раймона Леже) / В. Дудченко // Право України. – 2010. − № 3. – С. 98−106.

56. Европейское право: Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: [учебник] / М. В. Каргалова, Е. Ю. Козлов, С. О. Корогод и др.; [отв. ред. Л. М. Энтин]. – М.: НОРМА, 2007. – 939 с.

57. Задорожний Ю. А. Вплив римського права на формування романо-германської правової системи / Ю. А. Задорожний // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 4. − С. 37−42.

58. Зайчук О. В. Правовая система США (историко-теоретический анализ) / О. В. Зайчук. – К. : Наук. думка, 1992. – 136 с.

59. Зайчук О. В. Теоретична і практична значущість класифікації правових систем / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко // Правова держава : щорічник. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 16. – С. 68−77.

60. Зіллер, Жак. Політико-адміністративні системи країн ЄС: порівняльний аналіз / Зіллер, Жак; [пер. з фр. В. Ховхуна]. – К.: Основи, 1996. – 420 с.

61. Кармазіна К. Механізм взаємодії джерел континентального права / К. Кармазіна // Право України. − 2008. − № 10. − С. 92−98.

62. Кармаліта М. Правова доктрина у романо-германській та англосаксонській правових сім’ях / М. Кармаліта // Підприємництво, господарство і право. − 2010. − № 2. − С. 6−10.

63. Касянович О. А. Канонічне право: історія та сучасність / О. А. Касянович // Віче. − 2007. − № 18. – С. 41−42.

64. Касянович О. А. Правовий звичай та інші джерела права у сучасному праві Ізраїлю // О. А. Касянович // Четверті юридичні читання : матеріали міжнар. наук. конф., 3−4 квіт. 2008 р. – К.: Вид-во Нац. пед. ун-та ім. М. П. Драгоманова, 2008. – С. 108−110.

65. Корчевна Л. О. Джерела західного права (до постановки проблеми) / Л. О. Корчевна // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. − № 3. – С. 3−9.

66. Корчевна О. Римське право і загальне право Європи / О. Корчевна // Закон и жизнь. – 2004.−№ 6. – С. 14−18.

67. Костенко Л. Право звичаїв / Л. Костенко // Юридичний журнал. – 2006. − № 8. – С. 91−96.

68. Кравчук М. В. Правова система США / М. В. Кравчук. − К.: Нора-Друк, 2004. − 144 с.

69. Кривега Л. Д. Специфіка нормативного регулювання в арабсько-мусульманських країнах / Л. Д. Кривега // Запорізькі правові читання: тези доп. щорічної Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 18−19 трав. 2006 р. – Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2006. – С. 43−45.

70. Куприянов А. Церковное право и его рецепция в российское законотворчество / А. Куприянов // Российская юстиция. − 2001. − № 2. − С. 68−69.

71. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже. − [2-е изд., перераб.] – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 592 с.

72. Лубський В. І. Мусульманське право: [навч. посіб.] / В. І. Лубський, В. Д. Борис. – К. : Вілбор, 1997. – 256 с.

73. Луць Л. А. Джерела права Ради Європи :загальнотеоретична характеристика / Л. А. Луць // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 27. − С. 19−25.

74. Луць Л. Типологізація сучасних правових систем світу: загальнотеоретичні та порівняльно-правові аспекти / Л. Луць // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2001.− № 2. – С. 34−42.

75. Львова О. Л. Виникнення та розвиток мусульманського права /
О. Л. Львова // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 2. − С. 9−15.

76. Львова О. Л. Місце прав людини в мусульманському праві / О. Л. Львова // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 3. − С. 26−32.

77. Макаренко Л. О. Історичні передумови виникнення та розвитку англійського права / Л. О. Макаренко // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 2. − С. 16−22.

78. Марченко М. Н. Иудейское право как подсистема общей системы израильского права / М. Н. Марченко // Вестн. Моск. ун-та. Сер.11, Право. – 2001. – № 3. − С. 76−88.

79. Марченко М. Н. Основные принципы иудейского права / М. Н. Марченко // Вестн. Моск. ун-та. Сер.11, Право. – 2001. − №1. – С. 65−77; № 2. – С. 36−47.

80. Марченко М. Н. Особенности судебного прецедента в системе романо-германского права / М. Н. Марченко // Государство и право. − 2006. − № 8. − С. 22−29.

81. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира: [учебник] / М. Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2008. – 521 с.

82. Марченко М. Н. Разнообразие взглядов на судейское право в современном романо-германской семье / М. Н. Марченко // Изв. вузов. Правоведение. − 2007. − № 3. − С. 17−28.

83. Міма І. В. Особливості визначення місця релігійних норм у правовій системі / І. В. Міма // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 3. − С. 57−63.

84. Мінченко О. В. Окремі аспекти правової системи Німеччини / О. В. Мінченко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – К., 2006. − № 2. – С. 101−108.

85. Мінченко О. В. Особливості здійснення юридичної діяльності в умовах германської правової сім`ї: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кнд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія держави і права; історія політичних і правових вчень» / О. В. Мінченко. − К., 2009. − 20 с.

86. Мірошніченко М. І. Генезис національних правових систем: теоретико-методологічний аспект / Марія Іванівна Мірошніченко. – К.: Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини „Україна”, 2007. – 270 с.

87. Нерсесянц В. С. Общая теория государства и права: [учебник] / В. С. Нерсесянц. – М.: Изд-во „НОРМА”, 2000. – Р. V, гл. 6: типология систем права: основные „правовые системы” современности. – С. 447−474.

88. Оксамытный В. В. Правовые системы в ХХ1 веке: новые подходы к классификации / В. В. Оксамытный // Європейське право та порівняльне правознавство: зб. статей. – К. – Шамборі, Логос, 2010. – С. 50−71.

89. Онищенко Г. В. Правові системи світу: тенденції розвитку / Г. В. Онищенко // Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. студ. і аспірантів „Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права, держави і політології”, присвяч. пам’яті П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова, Одеса, 5−6 груд. 2003 р. – Одеса: Юрид. література, 2004. – С. 117−119.

90. Оніщенко Н. М. Джерела права та правові системи сучасності / Н. М. Оніщенко // Правова держава: щорічник наук. праць ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2001. – Вип. 12. – С. 90−112.

91. Оніщенко Н. М. Механізм зближення національних правових систем: сучасні характеристики та підходи вивчення / Н. М. Оніщенко // Правова система України у світлі європейського вибору : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, м. Київ, 13 черв. 2008 р. – К.: Юрид. думка, 2008. – С. 5−10.

92. Оніщенко Н. М. Плюралізм сучасного праворозуміння та визначень національних правових систем / Н. М. Оніщенко // Держава і право. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2007. – Вип. 36. – С. 3−8.

93. Оніщенко Н. М. Правова система Європейського Союзу в контексті концепцій та вимірів науки порівняльного правознавства / Н. М. Оніщенко // Європейське право та порівняльне правознавство: зб. статей. – К. – Шамборі : Логос, 2010. – С. 89−105.

94. Пархоменко Н. М. Основні напрями інтеграції систем джерел права різних правових систем / Н. М. Пархоменко // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 3. − С. 20−26.

95. Петренко С. В. Місце закону у правовій системі Англії / С. В. Петренко // Право і безпека. − 2005. − № 4−4. − С. 30−33.

96. Петрова Е. А. Европейское право как юридический феномен: теоретико-правовой аспект / Е. А. Петрова // Європейське право та порівняльне правознавство: зб. статей. – К. – Шамборі, Логос, 2010. – С. 105−113.

97. Плєва К. Історичний розвиток Англосаксонської системи кримінального процесу на прикладі США / К. Плєва // Закон и жизнь. − 2009. − № 8. − С. 18−21.

98. Поволокіна К. П. Сучасні трансформаційні процеси правового розвитку ( взаємодія та взаємовплив правових систем) / К. П. Поволокіна // Держава і право. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2007. – Вип. 36. – С. 78−84.

99. Примак Т. К. Договор в мусульманской политико-правовой доктрине / Т. К. Примак, С. А. Старостина // Государство и право.− 2008. − № 9. − С. 73−77.

100. Руденко Б. До питання про класифікацію правових систем / Б. Руденко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. − № 4. – С. 137−141.

101. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение: Основные правовые системы современности: [учебник] / А. Х. Саидов. – М.: Юрист, 2003. – 441с.

102. Самощук В. І. Історія виникнення і розвитку правових сімей / В. І. Самощук // Право і наука в сучасних умовах державотворення: зб. матеріалів наук.-практ. конф. студентів. – Суми: Університетська книга, 2009. – С. 106−109.

103. Семенихін І. В. Роль правової доктрини в країнах англо-американської правової системи / І. В. Семенихін // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. V1 Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, (19−20 берез. 2010 р.). – Луцьк : Волинський нац. ун-т, 2010. – С. 59−62.

104. Синюков В. Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию / В. Н. Синюков – Саратов : Полиграфист, 1994. – 496 с.

105. Ситар І. М. Правові системи сучасності (західна традиція сучасності): [навч. посіб.] / І. М. Ситар. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 407 с.

106. Ситар І. М. Романо-германська правова сім’я: гносеологічні та теоретичні аспекти: [навч. посіб.] / І. М. Ситар. − Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 167 с.

107. Слепець В. М. Етапи формування європейського права / В. М. Слепець // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ України. – Одеса, 2001.− № 4. – С. 171−174.

108. Слепець В. М. Сутність Європейського права як правової системи / В. М. Слепець // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. − № 2. – С. 28−31.

109. Степанюк А. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права / А. Степанюк // Право України. − 2005. − № 10. − С. 111−114.

110. Сунєгін С. О. Загальна характеристика статичних і динамічних елементів романо-германської правової сім’ї / С. О. Сунєгін // Віче. − 2007. − № 8. − С. 60−61.

111. Сунєгін С. О. Правова сім’я та правова система: співвідношення категорій, підходи до вивчення та рівні визначення / С. О. Сунєгін // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 39. − С. 81−86.

112. Сунєгін С. О. Статичний елемент романо-германської правової сім’ї –юридичні норми, принципи та інститути / С. О. Сунєгін // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 41. − С. 74−80.

113. Сунєгін С. О. Сукупність статичних та динамічних елементів як характеристика формування та розвитку правових сімей сучасності / С. О. Сунєгін // Правова система України у світлі європейського вибору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, м. Київ, 13 черв. 2008 р. – К.: Юрид. думка, 2008. – С. 151−155.

114. Суслопарова Ю. Английские юристы Х111-ХУ111 вв. О природе английского права / Ю. Суслопарова // Изв. вузов. Правоведение. − 2009. − № 2. − С. 146−154.

115. Тарасенко О. П. Мусульманське право: джерела, еволюція та роль у сучасному світі / О. П. Тарасенко // Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. студ. і аспірантів „Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права, держави і політології”, присвяч. пам’яті П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова, Одеса, 5−6 груд. 2003 р. – Одеса: Юрид. література, 2004. – С. 131−133.

116. Теорія держави і права. Академічний курс: [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. − К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 27: Правові системи сучасності / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – С. 567−618.

117. Хартли Т. К. Основы Европейского Сообщества / Т. К. Хартли; [пер. с англ.]. – М. : Закон и право; ЮНИТИ, 1998. – 703 с.

118. Хашматулла Б. Ісламські традиції права: монографія / Б. Хашматулла. – Одеса : Юридична література, 2006. – 296 с.

119. Шпакович О. Вплив права Європейського Союзу на внутрішнє право третіх країн / О. Шпакович // Віче. − 2007. − № 5−6. − С.72−74.

120. Штурмак Н. Л. Періодизація розвитку мусульманського права у безпосередньому поєднанні з еволюцією ісламу / Н. Л. Штурмак // Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В. В. Копєйчикова): матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (Київ, 26 груд. 2008 р.). – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 163−165.

121. Штурмак Н. Л. Періодизація розвитку індуїзму та індуського права / Н. Л. Штурмак // Право і наука в сучасних умовах державотворення: зб. матеріалів наук.-практ. конф. студентів. – Суми: Університетська книга, 2009. – С. 133−136.

Питання до самостійної роботи:

1. Джерела права в процесі становлення, розвитку правових сімей.

2. Соціалістична правова сім’я.

3. Характеристика правових систем, що входять до релігійної правової сім’ї.

4. Змішані (гібридні) правові сім’ї, їх риси та ознаки.