avangard-pressa.ru

Тематика рефератів до теми. 1. Соціально-психологічна підтримка людей похилого віку. - Педагогика

1. Соціально-психологічна підтримка людей похилого віку.

2. Модель інтеграції в соціум людей похилого віку.

3. Проблема взаємовідносин поколінь в сім”ї і в суспільстві.

4. Психофізіологічні особливості людей похилого віку.

5. Медико-соціальна реабілітація і соціальне обслуговування людей похилого віку: різноманітність методів і форм.

6. Соціальне законодавство і соціальний захист, підтримка людей похилого віку.

7. Постіндустріальний світ – світ геронтології.

8. Соціальний працівник-геронтолог: функції, обов”язки, права, моральні норми.

9. Соціальні і етичні проблеми хоспісу.

Практичне заняття № 3

Тема 2.7. „Соціальна робота у сфері зайнятості” (0,5 години)

Теоретичні питання:

1. Проблема зайнятості і працевлаштування в Україні як соціальна і комплексна наукова проблема.

2. Соціально-психологічний статус безробітних як особливої соціальної групи. Зайнятість і безробіття.

3. Діяльність соціальних служб по захисту і ресоціалізації безробітних.

4. Соціальний захист через професію.Соціальні проблеми професійного навчання безробітних і незайнятого населення. Особисті побажання і комплексна соціальна діагностика як основа успішної профорієнтації.

5. Соціально-психологічна і профорієнтаційна робота в службах зайнятості.

6. Державна політика і нормативно-правові акти у сфері зайнятості населення.

Практичні завдання:

1. Розглянути питання територіальної диференціації чинників формування трудової активності населення.

2. Проаналізувати стан безробіття у регіоні.

3. Класифікувати основні напрямки діяльності Служби соціального захисту населення (у своєму населеному пункті).

4. Законспектувати основні нормативно-правові акти щодо діяльності у сфері зайнятості. Розкрити зміст закону „Про зайнятість”, виділити його позитивні моменти та недоліки.

5. Проаналізувати гендерні аспекти зайнятості.

Література:

Основна:

1. Закон України „Про зайнятість населення”. -№ 665/97 –ВР від 21 листопада 1997 р.

2. Боровик В.С. Занятость населения: Учеб.пособие./В.С.Боровик, Е.Е.Ермакова.- Ростов-на-Дону: „Феникс”, 2001.-320 с.

3. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 р.

4. Положення про державну службу зайнятості (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р. №47).

5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження положень щодо застосування Закону України „Про зайнятість населення” // Урядовий кур’єр. – 1998.- 7 травня.

6. Буяльська Е. Пріоритети в сфері зайнятості молоді //Соціальний захист.- 2001.- №5.-С. 24-32.

7. Вовканич С. Соціально-психологічні аспекти мотивації зайнятості //Вісник НАН України.- 2002.-№2.-С.41-47.

8. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в Центрах зайнятості України.- К.:Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості, 2000.-300 с.

9. Звєрєва І.Д. Соціальна підтримка безробітної молоді // Практична психологія і соціальна робота.- 1998.-№8.-С. 26-28.

10. Колешня Л.Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів і шляхи їх вирішення // Україна: аспекти праці.-2001.-№3.-С.11-19.

11. Основы социальной работы / Отв. ред. П.Д.Павленок. М.: Инфра-М, 1997. С. 153–165.

12. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 1997.- 120 с.

13. Покрищук В. Структурні особливості безробіття в Україні // Зайнятість та ринок праці.- К., 2002. Вип.16.

14. Правільєв О.В. Проблеми зайнятості населення та основні напрямки їх вирішення //Формування ринкових відносин в Україні.- 2002.-№7.-С.56-59.

15. Про допомогу безробітним //Праця і зарплата.- 2001.-№3.- С.6-10.

16. Сакада М. Регуляція процесів зайнятості та безробіття в Україні //Соломонов ун-т. Вісник К., 1999. Вип.2.

17. Теория и методика социальной работы. М.: Союз, 1994, ч.1. С. 218–234.

18. Ушанко Н.В. Комплексна оцінка стану зайнятості населення //Формування ринкових відносин в Україні.-2004.-№7.- С. 60-64.

19. Федотова В.А. Основні стрижні соціальної політики щодо безробітних //Соціальний захист.-2001.-№4.-С.35-37.

20. Юрчак Н. Регіональний аспект зайнятості та безробіття в Україні //Україна: аспекти праці.-2000.-№1.

Додаткова:

1. Грушецька Л. Минуле служби зайнятості //Соціальний захист.-2001.-№4.- С. 33-35.

2. Бреева Е.Б. Программа социальной работы с безработными и их семьями. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994.

3. Дановский С.Л. Социальная и психологическая характеристика безработных // Социологические исследования. 1994. № 5.

4. Занятость в России / Под ред. В.Н.Ярской. Саратов, 1996.

5. Чижов Л.С., Богомолов Ю.П. Занятость и экономическая реформа. М.: НИЭИ, 1992.

6. Энциклопедия социальной работы: В 3 т. / Отв. ред. Л.Э.Кунельский, М.С.Мацковский. М.: ЦОЦ, 1993. Т. 1. С. 63–70; Т .3. С. 208–209.

7. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку / Керівник авт. кол.: С.В.Толстоухова; В.В.Багай, О.В.Вакуленко, З.Г.Зайцева та ін. – К.: Академпрес, 1999.- 112 с.

8. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім”єю (метод.рек.).- К.: А.Л.Д., 1996.- 100 с.

9. Безгребельная М.Ю., Карев В.М., Кузьминова М.Ф. Методические рекомендации по разработке программы занятости населения административного района, города. М., 1992.

10. Жуков В.И. Социально-экономическая ситуация и социальная политика. Защитить человека. М., 1994.

11. Империя фарисеев. Социология и психология диктатуры / Под ред. Барзилова С.И. М., 1994.

12. Попова З.Н., Федотова Н.Н., Чепляев В.Л. Психологические и педагогические особенности профессионального переобучения взрослых. Саратов, 1994.

13. Профессиональное обучение незанятого населения. М., 1993.

14. Пухлий В. За десять лет в роли безработных побывали 6 000 000 украинцев //Сегодня.-2001.-17 июля.-С.7.

15. Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по за щите высвобожденных работников. М., 1992.

16. Социальные ориентиры обновления: общества и человека / Под ред. Заславской Т.И. М., 1990.

17. Тагорский А.И. Проблемы молодежного рынка труда и занятости. Красноярск, 1992.

18. Теория и методика социальной работы. Ч. 1,2. М., 1994.

19. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. Москва-Тула,1993.

20. Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии. М., 1992.