avangard-pressa.ru

Тести до теми ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ І РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ - Экология

 1. Методи захисту навколишнього середовища – це: (визначте необхідне)
  1. Природоохоронні правила, нагляд за умовами їх дотримання та юридична відповідальність за порушення цих правил.
  2. Комплекс техногенних заходів захисту біосфери від забруднення.
  3. Сукупність засобів медико-біологічного, гігієнічного, екологічного характеру, спрямованих на попередження забруднення біосфери.
  4. Комплекс технологічних, технічних та організаційних методів, спрямованих на зниження або повне виключення забруднення біосфери.
  5. Усі відповіді вірні.
 1. Методи захисту навколишнього середовища включають до себе наступні методи: медико-біологічні (1), техногенні (2), активні (3), пасивні (4), правові (5), організаційні (6). (визначте необхідне)
  1. 1, 2, 3, 6.
  2. 2, 3, 4
  3. 3, 4, 6
  4. 2, 5
  5. Усі відповіді вірні
 1. Які методи захисту навколишнього середовища у будь-яких умовах дають найкращі результати?(визначте необхідне)
  1. Медико-біологічні.
  2. Техногенні.
  3. Активні.
  4. Пасивні.
  5. Універсальних методів не існує.
 1. Правові й економічні аспекти захисту, а також еколого-інформаційне забезпечення підприємств відносяться до ..................... засобів захисту навколишнього середовища. (підставити пропущені слова)
  1. Техногенних
  2. Активних
  3. Пасивних
  4. Організаційних
  5. Медико-біологічних
 1. Забезпечення на основі еколого-правових документів такого стану суспільних відношень, що сприяло б досягненню гармонії екологічних і економічних інтересів суспільства – це основне завдання:(визначте необхідне)
  1. Правової охорони навколишнього середовища
  2. Юридичної відповідальності у сфері охорони природи
  3. Державних правил техногенної безпеки
  4. Організаційних методів
  5. Прокурорського нагляду
 1. До основних елементів правової охорони навколишнього середовища (НС) ідносяться: система активних методів захисту НС від за забруднення (1); система закріплених у законодавстві природоохоронних правил (2); державний і суспільний нагляд за умовами дотримання природоохоронного законодавства (3); система пасивних методів захисту НС від забруднення (4); діюча міжнародна природоохоронна програма "Людина та біосфера" (5); юридична відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону НС (6). (визначте необхідне)
  1. 1, 4, 5
  2. 1, 2, 3, 4
  3. 3, 5, 6
  4. 5, 6
  5. 2, 3, 6
 1. Основу законодавства про охорону навколишнього природного середовища України складають: нормативні акти природоохоронного характеру у вигляді постанов Кабінету Міністрів, наказів Президента та ін. (1); природоохоронні закони (2); норми Конституції (3); Кодекси (Земельний, Водний та ін.) (4); правила раціонального природокористування (5). (визначте необхідне)
  1. 1, 2, 3, 4
  2. 2, 3. 4, 5
  3. 1, 3, 4, 5
  4. 2, 3, 5
  5. Усі відповіді вірні
 1. Забезпечення виконання вимог законодавства по охороні навколишнього природного середовища всіма державними органами, підприємствами, організаціями незалежно від відомчої приналежності й форм власності, а також громадянами є задачею: (визначте необхідне)
  1. Екологічної міліції
  2. Природоохоронного нагляду
  3. Спеціального екологічного підрозділу при СБУ
  4. Комісії з охорони навколишнього природного середовища при Кабінеті Міністрів України
  5. Усі відповіді вірні
 1. Державний нагляд в області охорони навколишнього природного середовища здійснюється: екологічною міліцією (1); Радами народних депутатів (2); регіональними адміністраціями (3); суспільними екологічними організаціями (4); партією "зелених" (5); Мінприроди (6); Міністерством охорони здоров’я (7); службою Генерального прокурора (8). (визначте необхідне)
  1. 1, 2, 3, 5, 6
  2. 1, 4, 5, 6
  3. 5, 6, 7, 8
  4. 2, 3, 6, 7, 8
  5. Усі відповіді вірні
 1. Представники державного нагляду мають право: ставити питання про зупинення роботи окремих підрозділів і підприємств, що не відповідають вимогам і нормам по охороні НПС (1); зупиняти діяльність підприємств, якщо вона погрожує забрудненням навколишнього середовища (2); накладати штрафи на службових осіб, що порушують встановлені правила (3); давати подання про звільнення від роботи осіб, порушуючих законодавство (4); ставити перед органами прокуратури питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності (5); проводити екологічний аудит (6).(визначте необхідне)
  1. 2, 3. 4. 5. 6
  2. 1, 3, 4, 5
  3. 2, 3, 6
  4. 1, 2. 5, 6
  5. Усі відповіді вірні
 1. Юридична відповідальність, яка застосовується тільки судами за найбільш серйозні порушення правил по охороні НПС, власне за злочини, обумовлені в кримінальному кодексі України, називається:(визначте необхідне)
  1. Адміністративною
  2. Кримінальною.
  3. Дисциплінарною
  4. Цивільно-правовою
  5. Матеріальною
 1. Юридична відповідальність, до якої залучають за порушення підприємствами й громадянами зобов’язань, які випливають із цивільно-правових договорів, що стосуються сфери охорони НПС, а також за заподіяння шкоди в області природокористування, називається: (визначте необхідне)
  1. Адміністративною
  2. Кримінальною
  3. Дисциплінарною
  4. Цивільно-правовою
  5. Матеріальною
 1. Юридична відповідальність, яка застосовується у відношенні до робітників за порушення ними своїх трудових обов’язків стосовно питань охорони НПС та раціонального природокористування,називається: (визначте необхідне)
  1. Адміністративною
  2. Кримінальною
  3. Дисциплінарною
  4. Цивільно-правовою
  5. Матеріальною
 1. Юридична відповідальність, суттєвість якої полягає в застосуванні адміністративно-правових санкцій до громадян і службових осіб за екологічні правопорушення, що класифікуються за ресурсною ознакою, називається: (визначте необхідне)
  1. Адміністративною
  2. Кримінальною
  3. Дисциплінарною
  4. Цивільно-правовою
  5. Матеріальною
 1. Ким здійснюється організація служби захисту навколишнього середовища на підприємствах?(визначте необхідне)
  1. Державними управліннями Мінприроди України по відповідній адміністративній підпорядкованості
  2. Органами Держсаннагляду України
  3. Співробітниками екологічної міліції
  4. Адміністративно-технічним персоналом підприємства
  5. Усі відповіді вірні
 1. Хто очолює службу захисту навколишнього середовища на підприємстві? (визначте необхідне)
  1. Інспектор Державного управління Мінприроди
  2. Старший інспектор Держсаннагляду
  3. Представник екологічної міліції
  4. Директор і головний інженер підприємства
  5. Начальник відділу охорони природи
 1. До складу служби охорони навколишнього середовища на підприємстві входять наступні підрозділи: відділ охорони природи (або інженер за стоками й викидами) (1); бюро екологічного аудиту (2); виробничо-технічний відділ (3); санітарна лабораторія (4); підрозділи підприємства, вирішення природоохоронних задач якими, пов’язано з виконанням своїх основних функцій (5); представництва Мінприроди й Держсаннагляду на підприємстві (6). (визначте необхідне)
  1. 2, 3, 6
  2. 1, 4, 5
  3. 1, 2, 3, 6
  4. 2, 4, 5, 6
  5. Усі відповіді вірні
 1. Затрати, які враховуються при визначенні економічного результату заходів природоохоронногохарактеру: на медобслуговування та утримання населення, що занедужало внаслідок забруднення НПС (1); на компенсацію втрат продукції внаслідок зниження продуктивності праці, а також невиходів на роботу (2); на додаткові послуги комунально-побутового господарства при забрудненому середовищі (3); на компенсацію втрат продукції внаслідок зниження продуктивності земельних, лісних та водних ресурсів у забрудненому середовищі (4); на компенсацію втрат промислової продукції внаслідок впливу забруднення на основні фонди (5) (визначте необхідне)
  1. 1, 3, 5
  2. 2, 3, 4
  3. 1, 2. 3, 5
  4. 2, 3. 4, 5
  5. Усі відповіді вірні
 1. Основною причиною негативних екологічних наслідків господарської діяльності людини є те, що при вторгненні в природу заради економічних цілей не враховується: (визначте необхідне)
  1. Перспективні плани економічного розвитку регіонів
  2. Природні процеси, що відбуваються в екосистемах
  3. Протиріччя між інтересами економіки та екології
  4. Можливість виникнення і подальшого протікання природних ланцюгових реакцій
  5. Усі відповіді вірні
 1. Для попередження негативних екологічних наслідків господарської людини необхідно: (визначте необхідне)
  1. Розробка перспективних планів економічного розвитку регіонів
  2. Дослідження та вивчення процесів, що відбуваються в екосистемах
  3. Створення загальної (с точки зору економіки та екології) концепції економічної оцінки використання природних ресурсів
  4. Попередження протікання природних ланцюгових процесів у негативному напрямку
  5. Усі відповіді вірні
 1. Джерела фінансування заходів по охороні навколишнього природного середовища: бюджет України (1); місцеві бюджети (2); відрахування із прибутків діяльності партій екологічного профілю (3); кошти підприємств (4); кошти суспільних природоохоронних організацій (5); добровільні внески (6); штрафи (7). (визначте необхідне)
  1. 1, 2, 3, 4, 5
  2. 1, 3, 4, 7
  3. 2, 4, 5, 6
  4. 1, 2, 4, 6, 7
  5. Усі відповіді вірні
 1. Які методи боротьби із забрудненням біосфери є найбільш прогресивними? (визначте необхідне)
  1. Техногенні
  2. Активні
  3. Пасивні
  4. Медико-біологічні
  5. Організаційні
 1. Які методи боротьби із забрудненням біосфери безпосередньо впливають на джерело забруднення?(визначте необхідне)
  1. Техногенні
  2. Активні
  3. Пасивні
  4. Медико-біологічні
  5. Організаційні
 1. Удосконалення існуючих та розробка нових технологічних процесів і обладнання, збалансування їх із розробкою технології та апаратури, що відвертають викиди чи обмежують їх до допустимого рівня –це сутність ............... методів боротьби із забрудненням біосфери. (підставити пропущені слова)
  1. Техногенних
  2. Активних
  3. Пасивних
  4. Медико-біологічних
  5. Організаційних
 1. Основними напрямками розвитку активних методів є: мінімізація відходів виробництва (1); заміна токсичних відходів нетоксичними (2); заміна неутилізуємих відходів утилізуємими (3); створення маловідходних та безвідходних технологій (4); очистка викидів у біосферу (5); локалізація джерел забруднення (6); поховання відходів (7). (визначте необхідне)
  1. 1, 4, 5, 6
  2. 4, 5, 7
  3. 1, 3, 5, 7
  4. 1, 2, 3, 4
  5. Усі відповіді вірні
 1. Які методи носять захисний характер? (визначте необхідне)
  1. Техногенні
  2. Активні
  3. Пасивні
  4. Медико-біологічні
  5. Організаційні
 1. Невтручання в технологічні процеси, а лише зменшення концентрацій і рівня забруднень на шляху їхнього розповсюдження в біосфері – це сутність .............. методів боротьби із забрудненням біосфери. (підставити пропущенні слова)
  1. Техногенних
  2. Активних
  3. Пасивних
  4. Медико-біологічних
  5. Організаційних
 1. До основних напрямків реалізації пасивних методів відносяться: мінімізація відходів виробництва (1); заміна токсичних відходів нетоксичними (2); заміна неутилізуємих відходів утилізуємими (3); створення маловідходних та безвідходних технологій (4); раціональне розміщення джерел забруднення (5); локалізація джерел забруднення (6); очистка викидів у біосферу (7). (визначте необхідне)
  1. 1, 2. 3. 4
  2. 5, 6, 7
  3. 1, 4, 6
  4. 1, 2, 4, 5, 6
  5. Усі відповіді вірні
 1. ................... реалізується: оптимальним вибором місця під будівництво промислових об’єктів; раціональним розміщенням виробничих будов на території підприємства; улаштування високих димарів із метою розсіювання шкідливих речовин в атмосфері; установленням меж санітарно-захисних зон. (підставити пропущені слова)
  1. Очистка викидів у біосферу
  2. Створення маловідходних та безвідходних технологій
  3. Локалізація джерел забруднення
  4. Мінімізація відходів виробництва
  5. Раціональне розміщення джерел забруднення
 1. При виборі місця під будівництво промислових об’єктів враховується: рельєф місцевості (1); стан атмосфери (2); комплекс методів очистки викидів у біосферу (3); взаємне розміщення виробничих об’єктів на промисловому майданчику (4);домінуюче направлення вітру (5); вплив діючих об’єктів (6); середньорічна температура повітря (7). (визначте необхідне)
  1. 3, 4, 6, 7
  2. 1, 2, 5, 6
  3. 1, 3, 4, 5, 7
  4. 1, 2, 5, 6, 7
  5. Усі відповіді вірні
 1. ......................... включає ізоляцію й герметизацію джерел забруднень, екранування й поглинання забруднень, поховання відходів виробництва. (підставити пропущені слова)
  1. Очистка викидів у біосферу
  2. Створення маловідходних та безвідходних технологій
  3. Локалізація джерел забруднення
  4. Мінімізація відходів виробництва
  5. Раціональне розміщення джерел забруднення
 1. ................... – це звільнення від шкідливих матеріальних забруднень із метою зниження їх концентрацій до рівнів, при яких біосфері не будуть завдаватися збитків. (підставити попущені слова)
  1. Очистка викидів
  2. Локалізація джерел забруднення
  3. Мінімізація відходів виробництва
  4. Раціональне розміщення джерел забруднення
  5. Екранування й поглинання забруднень
 1. Методи очистки, які змінюють фізичні властивості речовин шляхом впливу на гази або рідини, що очищаються випромінювань та полів, називаються: (визначте необхідне)
  1. Механічними
  2. Хімічними
  3. Фізичними
  4. Термічними
  5. Біохімічними
 1. Методи очистки, які використовуються для очистки повітря від завислих, а стічних вод - від замулених у них твердих і рідких частинок, називаються: (визначте необхідне)
  1. Механічними
  2. Хімічними
  3. Фізичними
  4. Термічними
  5. Біохімічними
 1. Методи очистки, які засновані на спроможності мікроорганізмів руйнувати (мінералізувати) забруднення органічного походження, називаються: (визначте необхідне)
  1. Хімічними
  2. Фізичними
  3. Фізико-хімічними
  4. Термічними
  5. Біохімічними
 1. Методи очистки, які використовуються для випарювання, випаровування й спалювання стічних вод, сушіння й спалювання твердих відходів, називаються: (визначте необхідне)
  1. Механічними
  2. Фізичними
  3. Фізико-хімічними
  4. Термічними
  5. Біохімічними
 1. Методи очистки, які використовуються для перетворення речовин, що містяться у відходах, в речовини з потрібними властивостями, називаються: (визначте необхідне)
  1. Хімічними
  2. Фізичними
  3. Фізико-хімічними
  4. Термічними
  5. Біохімічними
 1. Методи очистки, які супроводжуються одночасним протіканням хімічних і фізичних процесів,називаються: (визначте необхідне)
  1. Хімічними
  2. Фізичними
  3. Фізико-хімічними
  4. Термічними
  5. Біохімічними